d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

อนุบาลพิษณุโลก จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

292

อนุบาลพิษณุโลก จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 7 สืงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จัดกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน “ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562”

ด้วยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน และเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปะของความหลากหลายทางวัฒนธรรมชาติอาเซียนและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่แตกต่างกัน

จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนขึ้น โดยนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6