วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 เด็กตาก ชื่นมื่น !!

Children’s Day ปีพุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ตามความเห็นคล้อยตามกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาเรื่องเด็กมาร่างเป็นปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กขึ้นมา

ประเทศไทยได้รับข้อเสนอของวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศไทยในขณะนั้น กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า ประเทศไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้น ดังที่นานาประเทศกำลังทำอยู่

ขณะนั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ยังมิได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในที่สุดที่ประชุมได้เห็นชอบนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2498ได้มีมติคณะรัฐมนตรีรับหลักการ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการ ส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดำเนินการ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 ประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สิบสองของเดือนมกราคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ปี พ.ศ. 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้ว และงานวันเด็กแห่งชาติได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งใน พ.ศ. 2508 และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 จังหวัดตาก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก โดยมีนาบชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ¬ โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ 10,000 คน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และสถานศึกษา 70 แห่ง ร่วมจัดงานดังกล่าวข้างต้น ขณะเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้ง 9 อำเภอของตากจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เกือบทุกแห่ง ยกเว้น อบจ.ตาก และเทศบาลเมืองตาก (แต่พาผู้คน ไปเที่ยวเหนือเขื่อนภูมิพลได้) บอกกล่าวที่ประชุม ว่า มีขีดจำกัด สตง.ห้ามจัด (ฮา)

หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ให้โอวาทกับเด็กและเยาวชนให้ปฎิบัติตามคำขวัญ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ ” และปรับแนวคิดและพัฒนาตนเอง รองรับตัวเองในฐานะที่ จ.ตาก เป็นเมืองสี่แยกอาเชียน เชื่อมโยงเหนือ-ใต้ ตะวันตก-ตะวันออกของประเทศ ในแถบอาเชียน และมีเขตติดต่อกับสหภาพเมียนมา รองรับในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเชียน ตั้งแต่ปลายปี 2558

ขณะในวันเดียวกัน เขตพื้นที่การประถมศึกษา ตาก เชต 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก และอำเภอแม่สอด อสมท.ตาก ได้มีส่วนร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เปิดโอกาสให้เด็กร่วมจัดรายการวิทยุ ตอบคำถาม และแจกของขวัญรางวัล มีเด็กและผู้ปกครองให้ความสนใจกันจำนวนมาก เช่นเดียวกัน เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา ภาครัฐ เอกชนหลายแห่ง สนับสนุนของขวัญรางวัล ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ ไปพร้อม ๆ กันกับสถานศึกษา ชาวชุมชนเมืองและชนบท ทำให้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ยิ่งใหญ่

หนึ่งปี ให้ความสุขกับเด็กชื่นมื่นเพียงปีละหนึ่งครั้ง เสียดายที่องค์กรปกครองท้องถิ่นใหญ่ ๆ อย่าง อบจ.ตาก เทศบาลเมืองตาก หลงลืมภารกิจที่ใหญ่หลวง กล่าวอ้างบอกว่า สตง.ไม่ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ยังดี แค่จัดสถานที่ให้) ที่ทำให้เด็กได้มีความสุข น่าเสียดาย !!…

ทีมข่าวการศึกษาปิงเมย/ รายงาน