พิษณุโลก พิธีวางพวงมาลา ถวายสดุดี “วันรพี” รำลึกบิดากฎหมายไทย

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ศาลจังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน นักกฎหมาย ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาส “วันรพี”วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “บิดากฎหมายไทย”

นางสาววิไลจิวังกูร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 กล่าวคำถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ประสูติแด่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ. ศ. 2417 สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ. ศ. 2463

ทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ และสติปัญญาเฉลียวฉลาด ปฏิบัติราชการอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทรงมีพระทัยตั้งมั่นที่จะพัฒนาระบบกฎหมาย และราชการศาลไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ อีกทั้งยังทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายที่สอนวิชากฎหมายอย่างเป็นระบบ ตามแบบตะวันตก ท่ามกลางการปฏิรูปสังคมไทยให้เป็นแบบสมัยใหม่ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ด้วยพระคุณความดีที่ทรงบำเพ็ญไว้ หาใช่เพียง ปรกเนื้อเกล้าของเหล่านักกฎหมายไทยเท่านั้นไม่ แต่ยังเป็นคุณประโยชน์ที่ใหญ่หลวง ตกอยู่กับปวงชนชาวไทยทั่วหน้า จึงได้ร่วมใจกันถวายสดุดี แสดงกตเวทิตา น้อมรำลึกถึงพระองค์ ทรงเป็นบิดาวงการกฎหมายไทย