“คณะรัฐมนตรี” แต่งตั้งโยกย้ายอธิบดี-ผวจ. 31 ตำแหน่ง ผู้ว่าฯตาก ไปเชียงใหม่ ผู้ว่าฯหมู่ป่า มาลำปาง

วันที่ 6 ส.ค.2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับบริหารสูง 31 ราย ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าสู่ที่ประชุมครม.ดังนี้

1.นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นรองปลัดกระทรวง

2.นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการปกครอง

3.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน

4.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นอธิบดี กรมที่ดิน

5.นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6.นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

7.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

8.ว่าที่ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

9.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

10.นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

11.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

✅12.นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

13.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14.นายกมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

15.นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นผวจ.พังงา

16.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นผวจ.พิจิตร

17.นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.แพร่

18.นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.แม่ฮ่องสอน

19. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

20.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

21.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ เป็นผวจ.ลำพูน

22.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

23.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

24.นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สตูล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

25.นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผวจ.สตูล

26.นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

27.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

28.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

29.นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

30.นายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

31.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นผวจ.อุดรธานี

ทั้งนี้เห็นชอบให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563