ตาก กรรมาภิบาลจังหวัด “สบเกษม”เป็นผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ”ศิริลักษณ์” เป็นผู้แทนสภาหอการค้าจังหวัด

ผู้แทนภาคประชาสังคม 7 อำเภอ ภาค อปท. อบจ.ตาก เทศบาล และ อบต. อย่างละ 1 ตำแหน่ง คาดว่าจะแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ อีก 3 เดือนข้างหน้า

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง
จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมเพื่อเลือกกันเองให้ได้กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก (กธจ.ตาก) ภาคประชาสังคม ภาคองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) และภาครัฐ เอกชน (กกร.)ที่ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด และชมรมธนาคารจังหวัดตาก โดยผู้สมัคร ฯ ทั้งหมด คัดเลือกกันเอง เพื่อเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก ส่งให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณาแต่งตั้ง ต่อไป

ผลการคัดเลือก สรรหากันเอง ได้ภาครัฐ เอกชน (กกร.)ได้แก่ นายสบเกษม แหงมงาม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริพงศ์ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก นายไชยวัฒน์ ประเสริฐรู้ธรรม์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้เป็นตัวแทนของ กกร.ตาก เป็นตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตาก สำรอง 2 ท่าน คือ นายอนุภัทร รัตนฉวี และนายพรประเวก จักภิระ เป็นผู้สมัครสำรอง ใน คณะ กธจ.ตาก

ส่วนผู้สมัครภาคประชาสังคม ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้แทน 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองตาก นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม อดีตนายอำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก นางมาลัย นิลจันทร์ อดึต กธจ.ตาก อำเภอวังเจ้า นายพิชัย ภู่คง (หน้าใหม่) อำเภอแม่สอด นายสุนทร สันธิศิริ (หน้าใหม่) อำเภอแม่ระมาด นายเชาว์ สวัสดี อดึต กธจ.ตาก อำเภอพบพระ นายทิม หมีแป้น(หน้าใหม่) และอำเภอท่าสองยาง นายไตรยุทธ รัตนพงษ์ อดึต กธจ.ตาก

ส่วนผู้รับการสรรหา ภาคองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) สมาชิก อบต. จ.ส.อ.วัชระ ไกรฤทธิ์ ส.อบต.น้ำรึม ภาคเทศบาล นายอดุลย์ ธิยะใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเงา และภาคองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นายปกรณ์สะตะนีกรรรณ สมาชิกอง๕ฺการบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอพบพระ

รายงานแจ้งว่า จังหวัดตาก จะรายงานผู้ที่ได้รับการสรรหาทั้ง 3 ภาค ฯ ส่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรับการแต่งตั้ง ฯ โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17 เป็นประธาน มีการแต่งตั้งรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เสนอเลขานุการ 3 คน และผู้ช่วยเลขานุการ 3 คน และแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน รับผิดชอบประสานงาน กธจ.ตาก สอดส่องการปฎืบัติงานภาระกืจของหน่วยงานชองรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีพบว่า มีการละเลย ไม่ปฎิบัติตามกฎหมายระเบียบ หรือข้อบังคบ หรือมีกรณีทุจริต

เสนอแนะแนวทางการปฎิบัติ และการส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และแต่งตั้งที่ปรึกษา ด้านวิชาการ กฎหมาย และงานประชาสัมพันธ์ ไม่เกิน 3 คน และเสนอแนะเผยแพร่ผลการปฎิบัติหน้าที่ ต่อสาธารณะชน ตามที่เห็นสมควร.