ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
บันทึกข้อตกลงเกษตรอินทรีย์ ชุมชนมีส่วนร่วม

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมระบบชุมชนรับรอง “RL-PGS” ระหว่าง ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ระบบ “ชุมชนรับรอง” จากฐานความเชี่ยวชาญของชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่ได้การรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์” ร่วมกับ 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
2. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกร่าง
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโพธิ์
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก
6. สภาเกษตรกร จ.พิษณุโลก
7. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จ.พิษณุโลก
8. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
9. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
10. โรงแรมรัตนาปาร์ค
11. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์มิ่งมงคล (สมาชิกจำนวน 24 ราย)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารเกษตรอินทรีย์ เพื่อรองรับการให้บริการทางวิชาการ และสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (PPP) ในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วมระบบ “ชุมชนรับรอง” จากฐานความเชี่ยวชาญของชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่ได้การรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM และ เพื่อสร้างระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย RL – PGS (Rajamangala University of Technology Lanna – Participatory Guarantee Systems) ให้เป็นระบบที่มีความง่ายและสะดวกในการปฏิบัติ สามารถควบคุมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ เป็นทางเลือกให้เกษตรกรที่ต้องการมุ่งเข้าสู่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานรับรอง รวมทั้งทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสพิจารณาเลือกบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานรับรอง สร้างความไว้วางใจในด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพได้