เชียงใหม่ ทีวีดิจิทัล สทท.11 กสทช.อนุญาตดูช่องเดียวกัน 4 ภูมิภาค

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ ประธานคณะอนุกรรมการพิจาณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค

โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางรพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้การต้อนรับ

ในการนี้ ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ได้นำเสนอภาพรวมการทำงานของทีวีดิจิตอล 4 ภูมิภาค ด้านเนื้อหารายการ ด้านเทคนิค และการประเมินผลการรับชม ที่มุ่งเน้นความใกล้ชิด เข้าถึง และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยในช่วงบ่ายได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานีเครื่องส่งดอยสุเทพ ที่ใช้ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ทั้งนี้ กสทช. มีมติ อนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ ได้ทดลองการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ในระดับภูมิภาค กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการบูรณาการ สถานีโทรทัศน์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อจัดเป็นสถานีโทรทัศน์ในระดับภูมิภาค ซึ่งดิจิตอลทีวีช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ เป็นการร่วมกันของโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 11 แห่ง ให้อยู่ในช่องเดียวกัน ด้วยเทคนิคของการจำกัดพื้นที่การรับชม แพร่ภาพออกอากาศในภูมิภาค 4 สถานี เริ่มทดลองออกอากาศพร้อมกัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ ออกอากาศผ่านระบบ สัญญาณช่อง 11 เพียงหมายเลขเดียว ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือให้เกิดขึ้น รวมถึงส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ