สปข. 4 เปิดค่ายเยาวชนแกนนำเท่าทันสื่อตามโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางสาวพรรณีสัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 (สปข.4) เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีนายพิพัฒน์ สัสดีแพง ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สปข.4 กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลโลยีมีความทันสมัย มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นทั้งขัอมูลที่เป็นความจริง ข้อมูลเท็จในสังคมออนไลน์ ดังนั้น เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ในเรื่อวดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ขึ้น ในรูปแบบกิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนำรู้เท่าทันสื่อ workshop Media Literacy ” รู้เขา รู้เรา รู้เท่าทันสื่อ” โดยมุ่งหวังให้เยาวชนใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันและมีทางเลือกในการรับสื่อที่สร้างสรรค์ มากขึ้น

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ ประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ,5 และระดับชั้นผระโยควิชาชีพ ( ปวช.)ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตาก และพิจิตร จำนวน 50 คน โดยกำหนดการอบรมระหว่าง วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562