“สวดมนต์ เที่ยววัด ชมวัง ฟังเรื่องเล่า”เส้นทางแสวงบุญเมืองสองแคว

2050

“สวดมนต์ เที่ยววัด ชมวัง ฟังเรื่องเล่า”เส้นทางแสวงบุญเมืองสองแคว

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงศาสนาหรือการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) วัดศาสนสถาน สถานปฎิบัติธรรม โบราณสถานและชุมชน กลายเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ของการท่องเที่ยวในกลุ่มความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชื่นชอบนิยมกันมาก

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
จึงได้กำหนดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย
รวมทั้งส่งเสริมการปฎิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้วัด ศาสนสถาน โบราณสถาณชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สนับสนุนให้มีแนวทางหรือแผนการบูรณาการของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในจังหวัด และสร้างความเท่าเทียมในการแสวงหาโอกาสบนพื้นฐานของการพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาอย่างยั่งยืน

นางสุวิมล เกษศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า เพราะตามคติความเชื่อที่ถือกันว่าการได้มาสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ร่วมปฎิบัติบูชา การทำบุญ บริจาคทานจะนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตและครอบครัวของผู้ที่ได้มาสักการะ และสร้างจิตใจที่ผ่องใสมาสู่ผู้ปฏิบัติ

วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า  วัดเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว ที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมและร่องรอยวิถีชีวิตในอดีตที่มีลักษณะกลมกลืนระหว่างชุมชน วัด และสิ่งแวดล้อม ที่มีลักษณะการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความเชื่อของท้องถิ่นและยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์การศึกษา ศิลปกรรม รวมทั้งความเชื่อมโยงความเป็นมาของวัฒนธรรมกับชุมชน และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอีกด้วย รวมทั้งเกิดการบูรณาการ และเป็นเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน

สำหรับสถานที่จัดกิจกรรม
คือ พระราชวังจันทน์-ศาลหลักเมือง -วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร -วัดราชบูรณะ-วัดจันทร์ตะวันออก -วัดจันทร์ตะวันตก ทั้งนี้จะมีโบชัวร์ บอกประวัติความเป็นมาโดยสังเขป ส่วนบริเวณศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จะมีผู้บรรยายประจำ

จุดที่ 1 พระราชวังจันทน์ เป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในปี พ.ศ 2098 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ปัจจุบันได้จัดสร้างศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ตลอดจนมีโบราณสถานที่สำคัญเช่น วัดวิหารทอง ประดิษฐ์ฐานพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร ซึ่งองค์จริงปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และสามารถกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จุดที่ 2 ศาลหลักเมือง ตั้งอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก อาคารเป็นแบบยอดพระปรางค์ เสาหลักเมืองทำมาจากไม้มงคลหลายชนิดได้รับมอบจากหลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก จังหวัดพิจิตร ส่วนที่เป็นลำต้นจากโคนลำต้นถึงลูกฟักทำจากไม้ราชพฤกษ์ ส่วนที่เป็นลูกแก้วด้านบนทำจากไม้ชิงชัน ส่วนยอดบนทำจากไม้สักทองตายพราย และมีการสมโภชศาลหลักเมืองทุกวันที่ 8 เมษายนของทุกปี

จุดที่ 3 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชาริมฝั่งแม่น้ำน่านด้านทิศตะวันออก ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ในฐานะสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์พระศรีศาสดา หลวงพ่อเหลือ บานประตูประดับ วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน พระอัฏฐารส พระปรางค์ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระพุทธชินราช

จุดที่ 4 วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางใต้ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เชื่อว่าสร้างขึ้นมาสมัยเดียวกับวัดใหญ่ ภายในวัดมีโบราณสถานที่น่าสนใจ เช่น อุโบสถ ภายในมีกิจกรรมฝาผนัง เรื่องรามเกียรติ์ ประดิษฐานหลวงพ่อทองดำ วิหารภายในประดิษฐานหลวงพ่อทองสุข พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย หอพระไตรปิฎกโบราณ เจดีย์หลวง กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุณ ศาลาการเปรียญ

จุดที่ 5 วัดจันทร์ตะวันออก เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกองทัพไทย ปี พ.ศ.2318 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงนำทหารเข้ารบกับพม่า ซึ่งมีอะแซหวุ่นกี้เป็นแม่ทัพ นำทัพมาตีและล้อมเมืองพิษณุโลก สมเด็จยกทัพหลวงขึ้นไป ณ ค่ายมั่นใกล้วัดจันทร์ตะวันออก ซึ่งปรากฏในพระราชพงศาวดาร จะขอยกกล่าวเป็นบางตอนดังนี้ ..”ครั้น ณ วันอังคารแรม 2 ค่ำ เดือน 3 กลางคืนเพลา สี่ทุ่ม จึงเสด็จทัพหลวงขึ้นไป ณ ค่ายมั่นใกล้วัดจันทร์ ดำรัสให้กองพญายมราชและพระยานครราชสีมา พระยาพิชัยสงคราม ยกไปช่วยพระยานครสวรรค์ ซึ่งตั้งค่ายประชิดโอบค่ายพม่า ณ วัดจันทร์นั้น”..บริเวณวัดยังเป็นสถานที่กำเนิดสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันยังคงหลงเหลือตัวอาคารให้ชมดู และสามารถกราบสักการะศาลสมเด็จพระสุพรรณกัลยา วีรสตรีผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน ตลอดจนชุมชนวัดจันทร์ตะวันออก ยังเป็นชุมชนคุณธรรม ต้นแบบของจังหวัดพิษณุโลก

จุดที่ 6 วัดจันทร์ตะวันตก วัดนี้เข้าใจว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หรือก่อนหน้านั้นแล้ว เพราะปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาหลายตอน ซึ่งตรงกับสมัยกรุงธนบุรี ตอนที่แม่ทัพพม่ายกทัพมาล้อมเมืองพิษณุโลกเมื่อราว 200 ปีล่วงมาแล้ว จะขอยกกล่าวเป็นบางตอนดังนี้ ..”แล้วให้กองพระยาธรรมา ยกหนุนขึ้นไปช่วยพระยามหามณเฑียร และพระยานครสวรรค์ ซึ่งไปตั้งค่ายประชิดโอบหลังค่ายพม่า ณ วัดจันทร์ ฟากตะวันตก”…ปัจจุบันได้มีการจัดสร้างมหาวิหารสมเด็จองค์ปฐม ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากสะพานพระสุพรรณกัลยา และกราบขอพรหลวงพ่อทองไหลมา พระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร

นอกจากวัดจัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทหนึ่งแล้ว วัดยังเป็นสถานที่บำเพ็ญศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน งานบุญ งานมงคล และงานอวมงคล หรืออาจเรียกได้ว่าวัดมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวไทย ซึ่งร้อยเรียงสอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ เนื่องจากวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

จังหวัดพิษณุโลก นับว่ามีร่องรอยความเจริญทางด้านอารยะธรรมมาอย่างยาวนาน มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีความงดงามทรงคุณค่าต่อการศึกษา รักษาและสืบสาน

กร  บ้านกร่าง /รายงาน

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

ขอบคุณภาพ: คมเดช พลสว่าง/กิตติชัย ตันวัฒนะ /pkjesus Poko