ผู้ว่าฯตาก จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ส่วนราชการ ประชาชน ร่วมเปิด โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ วงเวียนสามแยกแม่สอด ทางหลวงหมายเลข 12


วันนี้ 28 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้แทนส่วนราชการและพี่น้องประชาชน ร่วมเปิด โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริเวณวงเวียนสามแยกแม่สอด ถนนทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เป็นสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฏรต่อไป

จังหวัดตากจึงได้ดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดตากได้คัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวถนน บาทวิถี และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม ปลอดภัย รวมทั้งปลูกต้นไม้ ไม้ประดับให้ร่มรื่น

ซึ่งจังหวัดตากได้พิจารณาคัดเลือก และกำหนดให้ถนนทางหลวงหมายเลข 12 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ ของจังหวัด ซึ่งมีความสำคัญ เป็นเส้นทางคมนาคม หลักไปยังสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาที่สำคัญ เช่น การพัฒนาภูมิทัศน์ ปลูกต้นรวงผึ้ง การดูแลรักษาความสะอาด ความเรียบร้อยและปลอดภัย

นอกจากนี้ ได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแล รักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประชาชน ของส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

ในวันเดียวกันนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะ ยังได้ร่วมปั่นกิจกรรม ให้กำลังใจกับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชน ที่ร่วมกิจกรรม การปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณเกาะกลางถนน และร่วมทำความสะอาด บนถนนหมายเลข 12 ตั้งแต่วงเวียนใหญ่เขตเทศบาลนครแมสอด ถึงเชิงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ระยะทางร่วม 9.2 กิโลเมตร

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น