อุตรดิตถ์ สบอ. 11 จัดกิจกรรม ฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (สบอ.11)จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก “ปลูกป่าลงในใจคน” ตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแบบมีส่วนร่วม (ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชในรูปแบบสร้างป่าสร้างรายได้ให้กับชุมชน และราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ณ. บริเวณป่าห้วยต้นก้อ ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ท้องที่บ้านทรายงาม ม.10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

โดยมี พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผอ.กอ.รมน.จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบสมุดรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการขยายพันธุ์ยางนาฯ ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4,000 เล่ม และได้มอบกล้าไม้ให้แก่ตัวแทนชุมชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และราษฎร เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของส่วนราชการหรือพื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือที่ทำกินของราษฎร

นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมใจปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นป่าลงในใจคน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม ถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เพิ่มจำนวนต้นไม้ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการสร้างป่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอนาคต สำหรับต้นไม้ที่มีการปลูกในวันนี้ ประกอบด้วย ต้นมะแขว่น ไผ่ซางหม่น และยางนา จำนวน 2,000 ต้น ในพื้นที่ 10 ไร่ บริเวณป่าในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน และแจกจ่ายแก่ชุมชน จำนวน 8,900 ต้น เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ บริเวณป่าที่ราษฎรได้มอบคืนให้ทางราชการ และบริเวณพื้นที่แนวกันชน ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ท้องที่บ้านทรายงาม ม.10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

โดยได้รับสนับสนุนจากจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินงานโดยโครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีอำเภอท่าปลา โดยมีผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว อีกทางหนึ่งด้วย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน