โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เปิดโครงการนิทรรศการ รักษ์ไทย รักษ์ธรรม

615

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เปิดโครงการนิทรรศการ รักษ์ไทย รักษ์ธรรม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสยามบรมราชกุมารี บริเวณศูนย์กลางแสดงสินค้า และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการ รักษ์ไทย รักษ์ธรรม ของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว กิจกรรมในวันนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรัก และเห็นคุณค่าของการอ่าน ได้มีโอกาส ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในด้านวิชาการ สุนทรียภาพและนันทนาการ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายนอกห้องเรียน ที่สำคัญครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย การเข้าใช้บริการห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ให้ตนเองนับได้ว่าเป็นพลังพิเศษที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนประสบความสำเร็จในอนาคต

ด้านนางวาสนา เบ้านี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เปิดเผยว่า นิทรรศการ รักษ์ไทย รักษ์ธรรม เป็นการบูรณาการกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันอาสาฬบูชา วันเข้าพรรษา และส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสยามบรมราชกุมารี เพื่อให้นักเรียน รักษ์ความเป็นไทย และดำรงซึ่งพระพุทธศาสนา ให้นักเรียนแสดงศักยภาพทางวิชาการ เห็นความสำคัญของการใช้ห้องสมุด โดยมีการจัดการแข่งขัน ทั้งการประกวดเล่านิทานหุ่นมือด้านคุณธรรม การปริทัศน์หนังสือ การประกวดการคัดลายมือ การประกวดมารยาทไทย การประกวดกล่าวสุนทรพจน์และการประกวดหนังสั้นเป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีบิงโกคำควบกล้ำ เกมจกจักขยับอ่านได้ตลอดงาน ภายในงานมีการออกร้านอาหารคาวหวาน ในวรรณคดี น้ำสมุนไพร ถุงผ้า รักษ์ไทย รักษ์ธรรม ซึ่งนิทรรศการ โครงการในครั้งนี้ มีโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 สังกัดเอกชน ในเขตบริเวณอำเภอแม่สอด เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น