“ส.จ.เศรษฐา กิตติจารุรักษ์”ปลุกเลือดพิษณุโลก เลือกคนพิษณุโลก”

นายเศรษฐา กิตติจารุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.จ.) พิษณุโลก และว่าที่ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐ พิษณุโลก เขต 1 กล่าวว่า ตลอดระยะที่ดำรงตำแหน่งการเมืองท้องถิ่น ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และต้องการให้มีแรงผลักดันและขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น จึงตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งตนมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจและตอบรับในฐานะที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวพิษณุโลกโดยกำเนิด และศึกษาเล่าเรียนในจังหวัดพิษณุโลก มาตั้งแต่เล็ก

 

นายเศรษฐา กล่าวว่า แนวคิดเพื่อการพัฒนา 4 ประการ คือ 1. ปัญหาของชาวพิษณุโลกมีมากมายที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำ 2. พิษณุโลกต้องการความเปลี่ยนแปลง สู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน 3. ด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อพิษณุโลก ซึ่งบ้านเกิดหล่อหลอมให้เรามีชีวิตมาถึงปัจจุบันนี้ ถึงเวลาแล้วที่ต้องทำงานตอบแทนคุณแผ่นดิน 4. ผมมีความรู้ มีความคิด มีประสบการณ์ มีผลงาน สามารถทำงาน ส.ส. ได้เลยทันที ผมตั้งมั่นอยู่บนหลักธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง

ประวัติและผลงาน

• โรงเรียนผดุงราษฎร์ (ป.1 -ป.7)

• โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  (ม.ศ.1 -ม.ศ.3)

• โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร (ม.ศ.4 -ม.ศ.5)

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ประกาศนียบัตร ผู้นำการเมืองยุคใหม่ (นมป.3)

• ประกาศนียบัตร การพัฒนาการเมืองสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า

• ประกาศนียบัตรพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 7

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.6) สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

• อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิษณุโลก (ส.ท.)

  อดีต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.จ.) 3 สมัย

• อดีตประธานชมรมศิษย์เก่า พพ. ปี 2514 – 2516

• อดีตนักวิทยาศาสตร์โรงงานพิษณุโลกองค์การทอผ้า

• อดีตกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดพิษณุโลก (ก.ธ.จ.) 

• ประธานสมัชชาชาวพุทธพิษณุโลก