พิษณุโลก จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.


วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน รับมอบสิ่งของพระราชทาน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีนายเจษฎาลิ้ม ศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชนจิตอาสาร่วมเข้าร่วมพิธี

ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวให้โอวาทแก่จิตอาสา ที่เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน ว่าขอให้จิตอาสาทุกคนปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน ร่วมกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นสามัคคีและไม่นำชุดจิตอาสาไปใส่ทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม และขอให้นึกถึงเครื่องแบบจิตอาสาว่าเป็นเครื่องแบบพระราชทาน ทุกครั้งที่สวมใส่

นอกจากนี้ ประธานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และข้อพึงปฏิบัติของกำลังพลจิตอาสา ทั้งนี้จิตอาสาพระราชทานจัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างเสริมความสามัคคี ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ต่อประเทศให้แก่ประชาชน ซึ่งจิตอาสาพระราชทานแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ