กองพลพัฒนาที่ 3 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองพลพัฒนาที่ 3 ครบรอบ 30 ปี

 

ภารกิจส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย และงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กองพลพัฒนาที่ 3 พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองพลพัฒนาที่ 3 ครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562

โดยมีกำลังพลหน่วยขึ้นตรง ประกอบด้วย กองบัญชาการกองพล ,กองร้อยกองบัญชาการกองพลและกองร้อยเครื่องมือที่ 1 กองสนับสนุน กองพลพัฒนาที่ 3 ,กรมทหารช่างที่ 3 เข้าร่วมพิธี ประธานในพิธีวางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พร้อมประกอบพิธีพราหมณ์ ถวายเครื่องบวงสรวง โปรยข้าวตอกดอกไม้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ขณะชมรมแม่บ้านทหารบก สาขาพลพัฒนา 3 ฟ้อนมาลัยถวายอย่างงดงาม

หลังจากนั้นเวลา 10.00 น. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลกองพลพัฒนาที่ 3 ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจน ประชาชน กำลังพล และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

สำหรับกองพลพัฒนาที่ 3 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 116/32 ลง 28 กรกฎาคม 2532 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2532 มีที่ตั้ง ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งนามค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นั้น ได้รับพระราชทานชื่อค่าย เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวงนานัปการ ทรงรักษาความเป็นปึกแผ่นในพระราชอาณาจักรตอนเหนือร่มเย็นมั่นคง และทรงสถาปนาความรุ่งโรจน์ทางพุทธศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ไพบูลย์สูงสุดแห่งยุคทอง เสด็จดำรงสิริราชสมบัติยาวนานถึง 40 ปี

ทั้งนี้กองพลพัฒนาที่ 3 มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก ในการพัฒนาประเทศ ในด้านการเมือง สังคม จิตวิทยา และการทหาร รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย และงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งปัจจุบันมี พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ลำดับที่ 14