“เจ้ายอดศึก”ไทยใหญ่แห่งรัฐฉาน

แถลงการณ์ สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ( RCSS ) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 – 23 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา พล.อ.เจ้ายอดศึก ผู้นำสภากอบกู้เอกราชแห่งรัฐฉาน RCSS / SSA และสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ( RCSS ) ได้จัดวาระการประชุม ในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีคณะที่ปรึกษา – คณะกรรมการ , คณะกรรมการบริหาร – คณะกรรมการบริหารสูงสุด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 201 คน

ในวาระที่ประชุมหน่วยงานสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ( RCSS ) ต่าง ๆ ได้รายงานผลของการปฏิบัติงาน ในห้วง 6 เดือนที่ผ่านมา เกี่ยวกับงานด้าน การเมือง – การทหาร – การปกครอง – เศรษฐกิจ – การศึกษา และสาธารณสุข

ทั้งในที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดแผนงาน ที่จะปฏิบัติต่อไปในรอบ 6 เดือน ข้างหน้าที่จะถึง สำหรับการที่จะก่อตั้ง สหพันธ์รัฐ ตามที่ประชาชนมุ่งหวังรอคอย และเพื่อที่จะทำให้การเจรจาสันติภาพประสบความสำเร็จ ตามที่ประชาชนต้องการนั้น ทางสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ( RCSS ) จะร่วมมือกับทาง รัฐบาล – กองทัพพม่า -พรรคการเมือง -กองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์และประชาชน ในการดำเนินการปฏิบัติงานต่อไป

เพื่อที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาข้อติดขัดต่าง ๆ ของการเจรจาสันติภาพ ทางสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ( RCSS ) และจะได้ปรึกษาหารือกับทางรัฐบาลและกองทัพเมียนมา เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานกันต่อไป ซึ่งข้อเสนอในการแก้ไข ปรับปรุง เกี่ยวกับ กรอบนโยบายในการทำงานหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ( TOR ) ของคณะกรรมการร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวกับในการหยุดยิง ( JMC ) ทุกระดับชั้น ต่อที่วาระการประชุมของ คณะกรรมการร่วมสังเกตการณ์เกี่ยวกับการหยุดยิงระดับ สหภาพ ( JMC- U ) นั้น

ทางสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ( RCSS ) จะพยายามดำเนินการต่อไป หากทาง รัฐบาลเมียนมา จะดำเนินการให้มีการจัดประชุมปางโหลง ศตวรรษ ที่ 21 ครั้งที่ 4 นั้น ทางสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ( RCSS ) จะพยายามดำเนินการ ให้มีการจัดประชุมเจรจาทางการเมือง ระดับชาติ ( ND ) ของชาติพันธุ์ไทยใหญ่ต่อไป

เพื่อที่จะทำให้ความปรองดองของกลุ่มชาติพันธุ์ มีความมั่นคงเข็มแข็งเพิ่มมากขึ้น ทางสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ( RCSS ) จะร่วมมือกับทางกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในการดำเนินการต่อไป เพื่อที่จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า และจะพยายามดำเนินการเกี่ยวกับงานด้าน การศึกษา – การสาธารณสุข – งานด้านเศรษฐกิจ – งานด้านสาธาณูปโภค เช่น การคมนาคม – น้ำ – ไฟฟ้า และงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ตามขีดกำลังความสามารถที่จะทำได้ของคณะกรรมการบริหารสูงสุด สภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉาน ( RCSS )

ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก – นักรบดอยไตยแลง
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน