กองทัพภาคที่ 3 แถลงจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง พบ 5 จังหวัด 9 อำเภอ ขาดแคลนน้ำ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องคชรัตน์ 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการแถลงข่าว โดยมีพันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงถึงการจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ ด้วย ปัจจุบันประเทศไทยได้เกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ทำให้พื้นที่กักเก็บน้ำมีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบท้าให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้นในหลายพื้นที่

แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ มณฑลทหารบก ทั้ง 10 หน่วย ร่วมกับหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 (กองพลทหารราบที่ 4, กองพลทหารราบที่ 7, กองพลทหารม้าที่ 1, กองพลพัฒนาที่ 3, แลกองบัญชาการช่วยรบที่ 3) จัดตั้ง “ศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ มณฑลทหารบก”เพื่อประสานการปฎิบัติกับผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ทั้ง 17 จังหวัด

โดยขณะนี้มีพื้นที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและน้ำขาดแคลน ได้เกิดขึ้นแล้ว จำนวน 5 จังหวัด 9 อำเภอ ประกอบด้วย กำแพงเพชร อำเภอทรายทองวัฒนา, อำเภอไทรงาม และอำเภอบึงสามัคคี ลำปาง อำเภอเมือง และอำเภอเถิน พะเยา อำเภอเมือง พิจิตร อำเภอบึงนาราง และอำเภอวชิรบารมี และ สุโขทัย อำเภอเมือง

หากพี่น้องประชาชนประสบปัญหาภัยแล้งดังกล่าว กรุณาแจ้งให้หน่วยงานทหารที่อยู่ใกล้บ้านหรือ ศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆ กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ ณ ห้องคชรัตน์ 2 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์/โทรสาร 0 5524 2859 ทราบ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป