กรมชลประทาน จัดเสวนาวิชาการคนลุ่มน้ำปิง” 6 จังหวัด

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิง ท้ายเขื่อนภูมิพล

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมจันผาโรงแรมตากอันดามันรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการคนลุ่มน้ำปิงโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพลเพื่อพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งในระบบชลประทานการอุปโภคบริโภคและการพัฒนาการเกษตร    

สืบเนื่องจากประชาชนทั้งในภาคการเกษตรภาคราชการภาคประชาสังคมภาคอุตสาหกรรมหอการค้าคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนของจังหวัดตากมีความต้องการให้มีการศึกษาและก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในลำน้ำปิงบริเวณจุดที่เหมาะสมเพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้นเล็กน้อยชะลอน้ำไว้ เพื่อยืดระยะเวลาการสูบน้ำส่งให้กับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ที่ใช้น้ำจากแม่น้ำปิง เพื่อการเพาะปลูกรวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด 26 อำเภอ 164 ตำบลในเขตจังหวัดตาก กำแพงเพชร และนครสวรรค์ รวมทั้งพื้นที่ข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร

  

ตลอดระยะเวลาหลังจากการสร้างเขื่อนภูมิพลและพัฒนาระบบชลประทานประเภทสูบน้ำหลังปี..2520 เป็นต้นมาการใช้น้ำในแม่น้ำปิงตั้งแต่ท้ายเขื่อนภูมิพลจนสุดเขตจังหวัดตากความยาว87 กม. ราษฎรมีปัญหาการใช้น้ำมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันแม่น้ำปิงตื้นเขินปัญหาตะกอนทรายเกาะแก่งในลำน้ำทำให้ร่องน้ำเปลี่ยนทิศทางราษฎรสูบน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรไม่ได้สถานีสูบน้ำไฟฟ้าของกรมชลประทานที่มีอยู่สองฝั่งลำน้ำปิงจำนวน10 สถานีพื้นที่ชลประทาน45,000 ไร่และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน13 สถานีพื้นที่ชลประทาน17,434 ไร่สูบน้ำไปให้กับพื้นที่การเกษตรไม่ได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ  รวมถึงระบบสูบน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคและอื่นๆ

การประชุมเสวนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนสถาบันการศึกษารวมถึงผู้แทนกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำและคณะกรรมการลุ่มน้ำปิงตลอดจนประชาชนผู้ที่ให้ความสนใจเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเกิดกระบวนการคิดร่วมกันตลอดจนการให้

ข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาพัฒนาโครงการ  ซึ่งกรมชลประทานและคณะผู้ศึกษาพร้อมรับฟังและจะได้นำไปพิจารณาประกอบการศึกษาในรายละเอียดต่อไป