ตรวจเยี่ยมกำลังพล กองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครับ พื้นที่กองทัพภาคที่ 3

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลตรี มานพ แฝดกลาง ประธานคณะทำงานโครงการประกอบอาชีพส่งเสริมรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการประกอบ
อาชีพส่งเสริมราย ได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ประจำปี 2562

โดยมี พลตรีจรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 และนางสิรดา ปัญญาดี รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปกองทัพบกมีนโยบาย ดูแลกำลังพล ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว โดยจัดทำโครงการประกอบอาชีพส่งเสริมรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว

เพื่อดูแลในเรื่องสิทธิกำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่บาดเจ็บ เสียชีวิต
หรือพิการทุพพลภาพจากปฏิบัติหน้าที่ราชการและดำเนินการให้การแนะนำประสานงานและช่วยเหลือ เพื่อให้ข้าราชการทหารนอกประจำการ และกำลังพลอื่นๆ ของกองทัพบกได้รับสิทธิอันพึงมี