“มนิตย์ สีฆสัมบันน์” นั่งนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด

1233

มนิตย์ สีฆสัมบันน์นั่งนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ที่โรงแรมภูมิไทยการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฯครบวาระ

โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกนายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ17 จังหวัด

นายมนิตย์ กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอบคุณนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือทั้งหมดที่ได้มอบความไว้วางใจ ซึ่งในอนาคตจะต้องร่วมมือกันกำหนดนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยว โดยจะเน้นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย ร่วมกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกในอันที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีมากมายและผู้ประกอบการยังต้องพัฒนาธุรกิจต่อไปอย่างเหมาะสม โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ต้องปรับปรุงให้มีมาตรฐาน ด้านบริการ และความสะอาด ซึ่งจะได้ร่วมกับวงษ์พาณิชย์ การกำจัดขยะในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนั้นจะร่วมกับสถาบันการศึกษาอาทิ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี หรือ IT เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการต่อการรองรับธุรกิจนายมนิตย์ กล่าว