รร.วัดดอนแก้ว ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนาอินทรีย์กิจลงแขกดำนา สืบสานต่อยอดตามรอยเท้า

1371

รร.วัดดอนแก้ว ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนาอินทรีย์กิจลงแขกดำนา สืบสานต่อยอดตามรอยเท้าพ่อ

วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 ที่บริเวณแปลงสาธิตนาอินทรีย์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น และภาคีเครือข่าวต่างๆ ร่วมในกิจกรรมโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนาอินทรีย์ กิจกรรมลงแขกดำนาสืบสานต่อยอดตามรอยเท้าพ่อ ซึ่งกิจกรรมมีการลงแขกดำนา และการสอนน้องดำนา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านนางวาสนา เบ้านี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว กล่าวว่าสำหรับการจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนาอินทรีย์กิจกรรมลงแขกดำนา สืบสานต่อยอดตามรอยเท้าพ่อ นั้น เป็นการดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีกิจกรรม รุ่นพี่ชั้น ม. 3 สอนการดำนาให้กับ น้อง ม. 2 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง นอกจากนี้ยังมีการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งแม้ว่าในต่างประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่น จะมีการดำนาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ทางโรงเรียนยังคงมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการปักดำนา ด้วยการใช้เชือกขึง เพื่อให้การปักดำนา เป็นแถวเป็นแนว เป็นระเบียบสวนงาม

สำหรับการทำนาอินทรีย์ของโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 15 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำ สอนจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการสืบสานวิถีของความเป็นไทย เป็นกิจกรรมตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมุ่งเน้นสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ตลอดจนสังคมที่นักเรียนอยู่เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่และรู้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงสิ่งที่อยู่รอบตัว กิจกรรมการลงแขกวันนี้เสมือนภาพจำลองของวิถีชีวิตแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย แต่สมัยก่อนซึ่งปัจจุบันแทบจะหาดูได้ยากแล้วด้วยบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการทำนาอินทรีย์และเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการร่วมทำงานร่วมกับผู้อื่นโดย ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น