ทั่วไป

ศาลฎีกาฯ ฟัน 2 รองนายก อบต.เชียงใหม่ – นครสวรรค์ จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ทั้งปรับและรอการลงโทษจำคุก 1 ปี

ศาลฎีกาฯ ฟัน 2 รองนายก อบต.เชียงใหม่ – นครสวรรค์ จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน ทั้งปรับและรอการลงโทษจำคุก 1 ปี

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ก.พ.และ 28 ก.พ.2561 ที่ผ่านมา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ผู้ดำรงแหน่งทางการเมือง 5 ราย มีความผิดคดีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริจแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช. ) ผู้ร้อง ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลใน จ.เชียงใหม่ อุดรธานี พัทลุง หนองคาย และ นครสวรรค์ ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ปรับเงิน 4,000-8,000 บาท จำคุกคนละ 1-2 เดือน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี รายละเอียดดังนี้

1. นายโสภาคย์ ใจต๊ะมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด กรณีพ้นจากตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในการดำรงตำแหน่งรองนายก อบต.แช่ช้าง ห้ามมิให้ผู้คัดค้านดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ 6 ก.ย.2556 ซึ่งเป็นวันที่ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 34 วรรคสอง กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542มาตรา 119 การกระทำของผู้คัดค้านเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป จำคุกกระทงละ 2 เดือน และปรับกระทงละ 8,000 บาท รวม 2 กระทง เป็นจำคุก 4 เดือน และปรับ 16,000 บาท ผู้คัดค้านให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ( คดีหมายเลขแดงที่ อม. 72/2560-28 ก.พ.2561 )

2.นายภาวัต ภิรมย์ฤษณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ จงใจไม่ยื่นบัญชีฯ กรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในการดำรงตำแหน่งรองนายก อบต.หนองกรด ห้ามมิให้ผู้คัดค้านดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ 1 ธ.ค.2555 ซึ่งเป็นวันที่ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่ง กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี จำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ผู้คัดค้านให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด 1 ปี (คดีหมายเลขแดงที่ อม. 39/2561-28 ก.พ.2561

เครดิต: สำนักข่าวอิศรา ภาพ/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close