ชาวไทย-เมียนมา พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ที่วัดไตรรัตนาราม ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พระอธิการกมล กมโล เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม นำพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน รอบอุโบสถ จำนวน 3 รอบ เพื่อระลึกถึงพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลุกฝังให้เด็ก เยาวชนและพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรม จรรโลงพระพุทธศาสนา รู้จักการทำความดีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ฝึกสมาธิ สร้างเจตคดีที่ดี พัฒนาจิตใจให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีศักยภาพในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ทั้งนี้ ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือ “วันอาสาฬหบูชา” เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น