ท้องถิ่นจังหวัดตาก จัดกิจกรรมรณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ หวังสร้างเมืองตากให้เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ณ บริเวณลานวัดท่านา ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย จิตอาสา นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตั้งแต่ต้นทางและการเก็บขน รวมถึงดำเนินการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก 3ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างวินัยในการลดขยะต้นทาง และส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในการร่วมกันลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ซึ่งจะทำให้เมืองตากสะอาด น่าอยู่
สำหรับกิจกรรมรณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.-9 มี.ค. 2562 เพื่อให้เป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2559 ที่เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ที่มีกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน


ภาพ-ข่าว /ไพฑูรย์ สุขแว่น