ข่าวการเมือง

“พีระศักดิ์ พอจิต”เปิดโครงการ สนช.พบประชาชนตามวิถีไทย นิยมยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์

“พีระศักดิ์ พอจิต”เปิดโครงการ สนช.พบประชาชนตามวิถีไทย นิยมยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อเวลา 10.30น. ของวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัด ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รอง ประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 2 พร้อมคณะ เดินทางมาเปิดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทย นิยมยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายถาพร ณ.นคร สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายประพันธ์ มายรรยงค์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์จำกัด พันตำรวจเอกดิษยเดช ภัทรภูวดล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ นายวารุจ ศิริวัฒน์ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร 80 แห่งจำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างมีเขื่อนสิริกิติ์และแม่น้ำน่านเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญเหมาะสมแก่การเพาะปลูก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการแปรรูปโดยใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมพัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยมุ่งพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ที่ผ่านมาขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ รับเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์

ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่ปีนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561( งบกลางปี) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีการสนับสนุนโครงการจำนวน 12 สหกรณ์ รายการเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 24 รายการ วงเงิน 75 ล้านบาท
สำหรับใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรวบรวมและจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตที่แน่นอนรวมทั้งสามารถสร้างเสถียรภาพด้านราคาผลผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรสมาชิกและประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 กล่าวว่า ได้ผลักดันทางลอดอุโมงค์บริเวณสี่แยกวังสีสูบ ผลักดันการใช้พื้นที่ด่านภูดู่ อำเภอบ้านโคกและผลักดัน ที่ดินทำกินในเขต สปก.ที่อำเภอท่าปลา ให้ประชาชนได้รับสิทธิ์และโฉนดในการครอบครองที่ดินและมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองอีกด้วย

ปวินท์ อินกล่ำ ภาพ/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close