ข่าวการเมือง

รองประธาน สนช. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเชียงราย

รองประธาน สนช. ลงพื้นที่ดำเนินโครงการวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 เมษายน 2561 ที่บ้านสันยาว ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. คนที่ 2 นำคณะไปพบปะประชนตามโครงการ สนช.พบประชาชน ตามวิถีไทย นิยม ยั่งยืนโดยเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์ไตหย่าภายในหมู่บ้าน ตลอดจนพบปะชาวบ้าน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สอบถามข้อสังสัยต่างๆ อีกทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ในอันที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม


ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตามโครงการจัดเวทีประชาคมจำนวน 4 ครั้ง  สนช.ทำหน้าที่รับฟัง เชื่อมโยงไปสู่การดำเนินการแก้ไขปัญหาของสังคมและความต้องการของประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close