สุโขทัยจัด kick off รณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง”

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off การรณรงค์ แยกขยะก่อนทิ้ง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยมีธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


โดยจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ แยกขยะก่อนทิ้งขึ้น เพื่อเริ่มต้นรงณรงค์ แยกขยะก่อนทิ้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ และเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้เรียบร้อย
ซึ่งในครั้งนี้มีกิจรรมเดินรณรงค์แยกก่อนทิ้ง โดยเริ่มต้นขบวนที่โรงแรงราชธานี ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี รวมทั้งการจัดนิทรรศการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการคัดแยกขยะด้วย