พิษณุโลก นอภ.เมือง ออกประกาศขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  2 วัน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ประกาศการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในวันสำคัญทางศาสนา แจ้งผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทุกแห่ง

ด้วยอำเภอเมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดพิษณุโลก ว่าด้วยวันที่ 16 และ 17 กรกฎาคม 2562 เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศกำหนดเป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในวันสำคัญทางศาสนา จึงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

โดยให้สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้กับสังคม กำกับดูแลสอดส่อง มีให้เด็กต่ำกว่ากฎหมายกำหนดเข้าไปใช้บริการสถานที่ดังกล่าว การเปิดทำการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และยาเสพติด และมีให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ 2551 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่ 3 พศ 2558 และขอความร่วมมือผู้ปกครองการสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ให้ไปวัดตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง