ข่าวสังคม

นอภ.เมืองพิษณุโลก ประกาศคุมเข้มสถานบริการ และธุรกิจโรงแรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นอภ.เมืองพิษณุโลก ประกาศคุมเข้มสถานบริการ และธุรกิจโรงแรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอเมืองพิษณุโลกได้รับแจ้งจากจังหวัดพิษณุโชก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 12 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษจึงมีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลดังกล่าวรวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2561

นายอำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวอีกว่าเพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และเป็นการสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ดังนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมในการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มิให้มีการกระทำผิดกฎหมายและก่อเหตุทะเลาะวิวาท ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดื่มสุราเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จึงขอให้สถานประกอบการดำเนินการดังต่อไปนี้
1 ให้เข้มงวดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ. ศ. 2509 พระราชบัญญัติคุ้มครองเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ 2551 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยห้ามมิให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีผิดกฎหมายเช่นการจัดโปรโมชั่น ลดราคา แจก แถม กวดขันมิให้มีการเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดการนำอาวุธปืนเข้าไปในสถานบริการและการก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

2 ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรมพศ 2547 อย่างเคร่งครัดรวมทั้งให้ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอาคารและให้ผู้จัดการโรงแรมให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและครบถ้วนโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรา 35 มาตรา 38 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรมพ. ศ. 2547 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องดังต่อไปนี้
2.1การจัดให้มีการบันทึกรายการต่างๆเกี่ยวกับผู้พักและจำนวนผู้พักในแต่ละห้องลงในบัตรทะเบียนผู้พักในทันทีที่มีการเข้าพัก
2.2การส่งสำเนาทะเบียนผู้พักในแต่ละวันให้นายทะเบียนทุกสัปดาห์
2.3การดูแลไม่ให้บุคคลใดหลบซ่อนหรือมั่วสุมในเขตโรงแรมในลักษณะอันควร เชื่อว่าจะก่อความไม่สงบขึ้นในบ้านเมืองหรือจะมีการกระทำผิดอาญาขึ้นในโรงแรม
2.4การแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าที่ตำรวจท้องที่ทราบโดยทันทีในกรณีที่มีเหตุอันสงสัยว่าอาจมีหรือได้มีการหลบซ่อนหรือมั่วสมหรือจะมีการกระทำความผิดอาญาขึ้นในโรงแรม
2.5การปฏิเสธไม่รับบุคคลที่ประสงค์จะเข้าพักโรงแรมได้ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าบุคคลนั้นจะเข้าไปหลบซ่อนมั่วสุมหรือ กระทำการใดอันเป็นความผิดอาญาขึ้นในโรงแรมหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่นในโรงแรมมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นไม่สามารถจ่ายค่าห้องพักได้หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเป็นต้น

วัฒนพร อัครชินพรรณ. รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close