ตาก พร่องน้ำในอ่างเขื่อน “ภูมิพล” ไล่น้ำเค็ม ไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อน เตือนผู้ใช้น้ำประหยัด

นายดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก ปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:00 น. ยังคงมีใช้การได้ 1,064 ล้านลูกบาศก์เมตร(11%)ของน้ำใช้การได้ ระบายวันละ 22 ล้านลูกบาศก์เมตร นไหลเข้าเขื่อนคืนที่ผ่านมา 4.36 ลูกบาศก์เมตร ส่วนฝั่งตะวันตกอำเภอท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระและอุ้มผาง น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางไม่น่าเป็นห่วง สภาพฝนตกตามขอบชายแดนอย่างต่อเนื่องอยู่ในเกณฑ์ปกติ เพียงพอที่จะสนับสนุนการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ และการเกษตรได้ตามปกติ

รายงานแจ้งว่า เมื่อวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2562 นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก นำเจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ติดตามสถานการณ์น้ำของพื้นที่ จ.ตาก อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในแหล่งน้ำและพื้นที่เกษตรที่เป็นเป้าหมายสำคัญ

ดผในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก และคณะได้เข้าพบหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการฯ ที่กรมฝนหลวงฯ ได้กำหนดให้มาตั้งหน่วยฯ ณ ท่าอากาศยานจังหวัดตาก และประสานให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เป้าหมาย การเติมน้ำให้กับเขื่อนภูมิพล

รวมทั้ง พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำในพื้นที่ อ.เมือง อ.สามเงา อ.บ้านตาก อ.วังเจ้า ซึ่งอาศัยปัจจัยสำคัญที่มีอยู่ในช่วงนี้คือความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงกว่าร้อยละ 60 ซึ่งทราบว่า ทางหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก และหน่วยบังคับบัญชา ได้ให้การสนับสนุนปรับแผนปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายสำคัญเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มผลการทำฝนหลวงในทางที่ดี จะได้ติดตามรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป (ขอบคุณข้อมูลโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล)

สบเกษม แหงมงาม ภาพ/ข่าว