อำเภอเชียงแสน พิจารณาการอนุมัติให้สัญชาติไทย 24 ราย

วันที่ 10 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติในอำนาจของนายอำเภอ 24 ราย โดยได้อนุมัติสัญชาติให้เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ส่งเรื่องคำร้องเห็นชอบให้ทางจังหวัดเชียงราย พิจารณา 7 ราย และที่มีอายุเกิน 18 ปี

ซึ่งตามมาตรา 7 ทวิวรรคสองหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอสัญชาติไทยและการตรวจสอบคุณสมบัติขอผู้ขอสัญชาติไทย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าด้วยคนที่เกิดในราชอาณาจักรไทย และไม่ได้รับสัญชาติ โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการไร้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แหล่งข่าวจาก – ปกครองเชียงแสน
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน