กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีพร้อมญาติทหารใหม่ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สนามฝึกกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 1 พร้อมให้โอวาท

กองทัพภาคที่ 3 จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ปี 2562 ผลัดที่ 1 ของหน่วยทหาร ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วย กองพลทหารราบที่ มีหน่วยฝึกจำนวน 4 หน่วย คือ ร.4 พัน 3, ม.พัน 9, ป.พัน 104,พัน.สร.4 และมณฑลทหารบกที่ 39 จำนวน ๑ หน่วยฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ได้ทำการฝึกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 รวมเป็นเวลา 10 สัปดาห์ การจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และแนะนำผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ 3 แก่ทหารใหม่

ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้โอวาทและมอบนโยบายให้แก่ทหารใหม่ ทหารจะต้องเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด จะต้องสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ แบบธรรมเนียมทหารและกฎหมายของบ้านเมือง จะต้องรักและมีความภาคภูมิใจในเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของความเป็นทหารอาชีพ พร้อมนี้ขอให้ทหารทุกนายอดทนและตั้งใจรับการฝึกเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรั้วของชาติ ที่มีคุณภาพต่อไป