หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดตาก ตรวจเครื่องชั่งและราคาสินค้า

วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 07.30 น. นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก นายอารีย์ เดวี พาณิชย์จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ช่างตวงวัด ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตลาดสดวังหิน อำเภอเมืองตาก ตรวจสอบเครื่องชั่งและสำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีผู้ค้ากว่า 540 ราย ผลการตรวจสอบพบว่า ราคาสินค้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่พบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา ผู้ค้าส่วนใหญ่ มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจน ส่วนที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคา เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและกำชับให้มีการปิดป้ายแสดงราคาให้ถูกต้อง ในส่วนการตรวจเครื่องชั่ง พบว่ามีเพียงร้านเดียวที่เครื่องชั่งไม่ได้มาตรฐาน เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดไว้ ส่วนเครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจ เจ้าหน้าที่ได้ติดสติกเกอร์รับรองตราชั่ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องชั่งได้มาตรฐาน พร้อมกับสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคด้วย

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัด ตามติดสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณสินค้าที่ออกสู่ตลาดในหมวดที่สำคัญๆ ได้แก่ หมวดอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพเป็นประจำทุกสัปดาห์ และรายงานให้ส่วนกลางได้ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและกำกับดูแล ในส่วนของเครื่องชั่งตวงวัด ได้มอบหมายให้สำนักงานชั่งตวงวัดที่รับผิดชอบพื้นที่ ติดตามตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดในสถานประกอบการรับซื้อพืชไร่ โรงสี ตลาดสด ตลาดนัด สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน

ทั้งนี้ หากประชาชนผู้บริโภค พบเห็นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยจะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่าย ต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ