อุตรดิตถ์ ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ทางหลวงเชื่อมโยงอุตรดิตถ์ – ด่านภูดู่

994

อุตรดิตถ์ ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ทางหลวงเชื่อมโยงอุตรดิตถ์ – ด่านภูดู่

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจอุตรดิตถ์ เปิดประธานประชุม สรุปผลการศึกษาของโครงการ(สัมมนาครั้งที่ 3) การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาทางหลวงเชื่อมโยงอุตรดิตถ์ – ด่านภูดู่

เพื่อเป็นการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ ครั้งที่ 3 จากส่วนราชการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ ผู้นำ ประชาชน ก่อเริ่มดำเนินโครงการฯกรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างให้บริษัทที่ปรึกษา 3 แห่ง ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด

โดยกรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษาของโครงการนี้
เนื่องจากปัจจุบันเส้นทางเชื่อมโยงอุตรดิตถ์-ภูดู่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ซึ่งยังเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องทาง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินภูเขา คดเคี้ยว ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และแนวเส้นทางดำเนินโครงการฯ บางช่วงยังตัดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 2 ในบริเวณใกล้เคียงยังพบมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง

จึงมีความเป็นต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการพัฒนาโครงการฯดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 14 ตำบล 5 อำเภอ แบ่งแนวเส้นทางเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ อุตรดิตถ์-แยกสักใหญ่ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 117 (แยกป่าขนุน-แยกสักใหญ่) รวมระยะทาง 62.50 กม. และช่วงที่ 2 จากแยกสักใหญ่-ด่านภูดู่ รวมระยะทาง 85.65 กม. ซึ่งคาดว่าจะได้เริ่มต้นดำเนินการในช่วงปี พ.ศ.2568

หากมีการพัฒนา ให้ได้มาตรฐาน ส่งผลดีต่อการเชื่อมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือของไทยกับกรุงเวียงจันทน์และหลวงพระบางของ สปป.ลาว และเป็นโครงสร้าง ที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นส่วนหนึ่งของแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่-เวียงจันทน์ ช่วยในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้า การลงทุนทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน