พิษณุโลก อบต.วัดพริก จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายใต้ความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ประชาชนชาวตำบลวัดพริกร่วมกิจกรรม

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในช่วงฤดูฝน ทำให้มีผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโรคไข้เลือดออกโดยมียุงลายเป็นพาหะ ประกอบกับนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย โดยร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค พอมีอยู่ทุ่งสงเพื่อส่งเสริมให้ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย

ปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพริกได้เกิดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 5 ราย จึงเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโลก จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานที่ราชการ ชุมชน วัด โรงเรียน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยการรณรงค์ให้ความรู้ อาการสำคัญของผู้ป่วยไข้เลือดออก การพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบบ้านเพื่อป้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงและหยอดทรายอะเบทป้องกันลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น