ผบ.มทบ.39 เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 (มทบ.39) เป็น ประธานพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ฝึกที่ 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

โดยมี พันโท คุณัชพงษ์ สังฆวิสุทธิ์ ผู้บังคับการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 , ผู้แทนสถานศึกษา, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 – 3 จำนวน 869 นายจาก 17 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และชี้แจงแนวทางการฝึกการเรียนรู้ในระหว่างการศึกษาวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนให้นักเรียนที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารทั้งในทางเทคนิคและทางยุทธวิธี เป็นกําลังสํารองที่มีประสิทธิภาพของกองทัพในอนาคต อีกทั้งยังปลูกฝังให้มีอุดมการณ์ เทิดทูน และยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเสริมสร้างให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงาม

เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และดําเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และเพื่อเสริมสร้างให้มีความรัก ความสามัคคี และมีความสํานึกในภาระหน้าที่ของตน