ท่องเทียว

พิษณุโลก ฝึกอบรมยกระดับสถานประกอบการและพนักงาน สู่ระดับมาตรฐานสากล

พิษณุโลก ฝึกอบรมยกระดับสถานประกอบการและพนักงาน สู่ระดับมาตรฐานสากล

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมพิษณุโลกออคิด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือมาตรฐานสมรรถนะสาขาวิชาชีพท่องเที่ยวแผนกอาหารและเครื่องดื่ม(Food and Beverage Service) ตำแหน่งหัวหน้าพนักงานบริการ โดยมีพนักงานสถานประกอบการเกี่ยวกับบริการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร

การจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม ระยะเวลา 30 ชั่วโมง โดยมีการบรรยายให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมบริการ การทำงานเป็นทีม วัฒนธรรมในการทำงาน สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ การบริการแบบเกอริด็อง(Gueridon service) การบริการแบบซิลเวอร์( Silver service)

นอกจากนั้น ยังให้ความรู้งานธุรการทั่วไป การส่งเสริมงานสินค้าและบริการ การจัดซื้อ รับและจัดเก็บสินค้า การดำเนินธุรกรรมในงานบริการ การประสานงานระหว่างห้องครัวและพื้นที่บริการ การจำหน่ายและบริการเครื่องดื่ม การให้บริการไวน์ การฝึกสอนพนักงาน การดูแลมาตรฐานการทำงาน การจัดทำตารางและมอบหมายการทำงาน การสื่อสารทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการคำติชมลูกค้า และการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า

นางศรีเพ็ญจันทร์ เจติยานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก กล่าวว่า เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการก้าวสู่ประเทศ 4.0 ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน และมีความรู้ ความเข้าใจงานด้านบริการ การวางแผน ความคุมความเสี่ยงในการทำงาน มีทักษะในการประเมิน เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรแล้ว กระทรวงแรงงานจะเป็นผู้ออกใบประกาศให้ ซึ่งทุกคนจะสามารถไปสมัครทำงานในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานทั่วไป

ด้านนางสาวสุรนุช สนองคุณ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การฝึกอบรมนับว่าเป็นการพัฒนาและยกระดับบุคลากรของสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการ Matching ความต้องการของผู้ประกอบการและพนักงาน เนื่องจากหลักสูตรจะมีการสอนเฉพาะด้านเกี่ยวกับการบริการจะเป็นประโยชน์กับสถานประกอบการและพนักงาน และมีใบรับรองมอบให้ภายหลังจากการผ่านการอบรม ซึ่งสามารถนำไปสมัครงานในประเทศกลุ่มอาเซียนได้อีกด้วย

ข่าวที่เ