ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ต้อนรับเครือข่าย รร.มัธยมศึกษา 19 แห่ง

932

ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ต้อนรับเครือข่าย รร.มัธยมศึกษา 19 แห่ง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ต้อนรับ คณะครูและนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 800 คน จากโรงเรียนในศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนมัธยมศึกษา 19 แห่ง โดยจัดกิจกรรมค่ายโครงการบูรณาการ

โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(โรงสีข้าว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้

เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อม และส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเป็นนักคิด นักวิจัยสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต และพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ ให้นักเรียนสามารถนำความรู้มาคิดหัวข้อในการเขียนโครงงานจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้