พิษณุโลก เปิดศูนย์อำนวยการพิธีการศพพระราชทาน บริการ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเขต 7 พิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีทำบุญและเปิดป้ายศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเขต 7 พิษณุโลก

โดยมี นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 7 พิษณุโลก กล่าวรายงานว่า ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศให้แก่ผู้วายชนม์ ซึ่งประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดไปให้รัฐบาลดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา

ต่อมาคณะรัฐมนตรีในประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบให้หลักการของแผนปฏิบัติงานตามภารกิจพิธีการศพทั่วประเทศ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจ โดยให้พร้อมดำเนินการเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 1-16 ทั่วประเทศ และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจำนวน 77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมปฏิบัติงานทุกวันในเวลาตามหมายรับสั่ง

วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า ศูนย์อำนวยการพิธีการศพเขต 7 มีบุคลากรประจำ 71 คน ดูแลในเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพให้กับผู้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติ ในทุกจังหวัดมีกลุ่มพิธีการศพของวัฒนธรรมจังหวัด ในส่วนที่ขอพระราชทาน ดิน น้ำ ไฟ เกี่ยวกับพระราชทานเพลิงศพ ต้องติดต่อขอที่สำนักพระราชวัง โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำอยู่ที่สำนักพระราชวัง สามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

สำหรับศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 7 พิษณุโลก ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดจันทร์ตะวันตก อำเภอเมืองพิษณุโลก ให้ใช้สถานที่ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร อุตรดิตถ์ และตาก