กำแพงเพชร เตรียมพร้อมรับมือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝน

 

วันที่ 5 มิ.ย.62 เวลา 09.30น.
สนามหน้าเมืองกำแพงเพชร (ศาลเยาวชนและครอบครัว) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพช นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีการจัดนิทรรศการ/สาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน มีกิจกรรมการตรวจความพร้อมรับเหตุอุทกภัย ปี2562 โดยมีการตรวจความพร้อมกำลังพล เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ อปุกรณ์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย ประกอบด้วย 1.รถบรรทุกลากเรือยนต์กู้ภัย 2 คัน 2.รถบรรทุกลากเครื่องสูบนํ้าขนาด 14 นิ้ว 2 คัน 3.รถบรรทุกสูบนํ้าท่วมขัง 2 คัน 4.รถขนย้ายผู้ประสบภัย 2 คัน 5.รถบรรทุกนํ้าช่วยดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร 1 คัน 6.รถผลิตนํ้าดื่ม ขนาด 1,000 ลิตร 2 คัน 7.รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว 1 คัน