พะเยา เตรียมพร้อมการป้องกันแก้ไขปัญหา อุทกภัย และดินโคลนถล่ม ในช่วงฤดูฝน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำหน่วยทหาร หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดขึ้น ณ สนามกีฬากรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราชจังหวัดพะเยา

โดยได้มีการตรวจความพร้อม ด้านเครื่องมืออุปกรณ์เจ้าหน้าที่ บุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ได้นำอุปกรณ์ เครื่องมือ และกำลังพล เข้าร่วมในการตรวจความพร้อม ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่มในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตลอดจนการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้งการประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา จึงได้ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 34 และหน่วยงานทหารในพื้นที่บูรณะ การกับหน่วยงานส่วนราชการทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเกิดขึ้น เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที