แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดแข่งขันการแสดงฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the bodies slams

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร.3) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีการเปิดการแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams) และตรวจเยี่ยมการตรวจประเมินการแข่งขัน

โดยมี พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 , พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 , พันเอก ประพัฒน์ พบสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมพิธี

กองทัพภาคที่ 3 จัดการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams) ซึ่งเป็นการแข่งขันคัดเลือกกรมราชวัลลภเริงระบำ ระดับกองทัพภาค สำหรับการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภ เริงระบำ” เป็นการฝึกพระราชทาน เพื่อให้ทหารใช้ในการฝึกผ่อนคลายจากการฝึก การปฏิบัติหน้าที่ ที่มีความสง่างาม โดยมีขอบเขตท่าในการปฏิบัติ 3 บท คือ 1.บุคคลท่าอาวุธและการปฏิบัติท่าอาวุธในหมายพระราชพิธี 2.กายบริหารและการฝึกความอดทนของร่างกาย 3.บุคคลทำการรบ

สำหรับการฝึกทางทหารประกอบดนตรี หรือ ราชวัลลภเริงระบำ เป็นการฝึกตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้หน่วยทหารทุกหน่วยในกองทัพบก ได้เรียนรู้เรื่องระเบียบการปฏิบัติของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในการถวายงานพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งทหารที่เข้ารับการฝึกจะต้องมีภาวะของผู้นำและผู้ตามที่ดี การปฏิบัติจะต้องฝึกตามจังหวะของดนตรี ตามแบบฝึกของทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในการถวายงาน ตามสถานการณ์ต่างๆ ในการฝึกนั้นทหารทุกคนจะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่รุกรบ และมีลักษณะท่าทางที่องอาจเข้มแข็ง

ส่วนลักษณะท่าฝึกทางทหารประกอบเข้ากับจังหวะของดนตรี ซึ่งจะทำให้ผู้รับการฝึกรู้สึกผ่อนคลาย เป็นการยืดหยุ่นร่างกาย เป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทำให้มีร่างกายที่สมบูรณ์ จิตใจเข็มแข็ง และรุกรบ การฝึกจะเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา เป็นการแสดงภาวะผู้นำ และผู้ตามที่ดี มีความพร้อมเพรียง สง่า สวยงามและเกิดความรักความสามัคคีในหมู่ทหาร