ท่องเทียว

พิษณุโลก อำเภอวัดโบสถ์ จัดอบรมมัคคุเทศก์จิตอาสา เยาวชนและชุมชน รองรับนักท่องเที่ยว

พิษณุโลก อำเภอวัดโบสถ์ จัดอบรมมัคคุเทศก์จิตอาสา เยาวชนและชุมชน รองรับนักท่องเที่ยว

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น.ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานปิดการอบรมมัคคุเทศก์จิตอาสา และมอบเกียรติบัตร ของอำเภอวัดโบสถ์ ประกอบด้วยเยาวชนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตำบลละ 10 คน ผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่มอาชีพ และกลุ่มเกษตรกร ตำบลละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่มที่มาจากครู ข้าราชการ หรือเกษียณอายุราชการแล้ว

การจัดอบรมจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม ตามนโยบายรัฐบาล ปี 2561 กำหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว วิถีไทย เก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ ตลอดจนทักษะการแสดงออก และเล่าเรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษ สามารถถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบอย่างถูกต้องและน่าสนใจ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอวัดโบสถ์

ทั้งนี้ มีการให้ความรู้เรื่องการเป็นมัคคุเทศก์ ศิลปการพูดในที่ชุมชน มนุษยสัมพันธ์ความรู้เรื่องแหล่งท่องเที่ยว การศึกษานอกสถานที่ การสร้างสีสันแหล่งท่องเที่ยวด้วยการแสดง การเตรียมแนะนำแหล่งท่องเที่ยว การนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้