ธนาคารออมสิน ภาค 7 ร่วมกองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีอุปสมบทนาคหมู่ 1,010 รูป ทั่วไทย เทิดไท้รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ พลโทฉลองชัย ชัยยะคา แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีอุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เทิดไท้รัชกาลที่ 10 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และเป็นการถวายพระพรชัยมงคลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย และเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย

โดยทางธนาคารออมสินภาค 7 ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีอุปสมบทนาคหมู่ จำนวน 45 รูป โดยมีประชาชนและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมาก

นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อานวยการภาค 7 กล่าวว่า ทางธนาคารออมสิน ได้ร่วมน้อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยโครงการเฉลิมพระเกียรติ 10 โครงการ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดย 1 ใน 10 โครงการ ได้แก่ โครงการ“อุปสมบท 1,010 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่ง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) มีพระกรุณาธิคุณประทานผ้าไตร เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดที่จัดโครงการฯ ทั่วประเทศ

โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ธนาคารออมสินจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนศาสนทายาท นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ โดยธนาคารออมสินร่วมกับประชาชนในทุกภูมิภาคดาเนินการจัดให้มีการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกัน 1,010 รูป ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็น 1 ใน 18 แห่งทั่วประเทศ