อาชญากรรม

ป.ป.ช.เชือดทุจริตภาคเหนือตอนล่าง ชี้มูลวินัยร้ายแรงขั้นไล่อออก-ปลดออกที่ดินจังหวัดนครสวรรค์  ผอ.-ครู สุโขทัย เกือบยกโรง 8 คน ท้องถิ่นโดนเพียบ

ป.ป.ช.เชือดทุจริตภาคเหนือตอนล่าง ชี้มูลวินัยร้ายแรงขั้นไล่อออก-ปลดออกที่ดินจังหวัดนครสวรรค์  ผอ.-ครู สุโขทัย เกือบยกโรง 8 คน ท้องถิ่นโดนเพียบ

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในเขตพื้นที่ภาค 6 ประกอบด้วย พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

แถลงข่าวการปราบปรามการทุจริต เรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงสะสมทั้งหมด 665 เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 110 เรื่องรอเข้าอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหา 73 เรื่อง คงเหลือ 482 เรื่องที่ยังอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหา
เรื่องไต่สวนข้อเท็จจริงทั้งหมด 146 เรื่อง คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูล (ออกเลขแดง) 23 เรื่อง รอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.จำนวน 9 เรื่องคงเหลือ 114 เรื่องที่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อชี้มูลความผิด และในส่วน ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดแล้ว ดังนี้ พิษณุโลก 3 เรื่อง ตาก 8 เรื่อง นครสวรรค์ 4 เรื่อง เพชรบูรณ์ 3 เรื่อง สุโขทัย 3 เรื่อง อุทัยธานี 3 เรื่อง และอุตรดิตถ์ 1 เรื่อง

1) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 3 เรื่อง

– กรณีว่าที่ ร.ต. เสรี จะสนอง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ นางปิยภรณ์ สุขเกษม หัวหน้าส่วนการคลัง นายเอกสิทธิ์ เมืองเปรม แร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง จำนวน 4 ไร่ ในราคาไร่ละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา
– กรณีนายสุระ พาณิชอำนวย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอวังทอง กระทำการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง (อาคาร คสล. 2 ชั้น) และห้องน้ำชายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่ากระเบื้องหลังคาเต็มตามจำนวนที่ระบุในใบเสนอราคา ทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกระเบื้องไม่ครบตามจำนวน ชี้มูลความผิดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถอดถอนออกจากตำแหน่ง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา

– กรณีนายบัญชา รังษีภโนดร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับ 8) เทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีสำนักงานตรวจสอบพิเศษ ภาค 10 ได้ตรวจสอบการเบิกเงินของโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกมะนาวในวงบ่อของชุมชนเจดีย์ยอดทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เงินงบประมาณจำนวน 400,000 บาท เนื่องจากจำนวนผู้เข้าประชุม เอกสารไม่ตรงกับการเบิกเงิน ได้ส่งเรื่องให้นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก ดำเนินการทางวินัย

2) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตากจำนวน 8 เรื่อง
-กรณีนางธนัชชา แสงจันทร์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กับพวกรวม 8 คน  มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางรายได้มีสิทธิในโครงการจัดซื้อถุงยังชีพสำหรับใส่เครื่องอุปโภคบริโภค โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง และส่งเรื่องอัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา
– กรณีนายสรศักดิ์ ดวงมณี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับพวก 6 คน มีการละเว้นไม่ดำเนินการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริษัท ที เค การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด เพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ค้างชำระ และลดภาษีให้กับผู้ประกอบการในปีภาษี 2555 โดยมิชอบ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นว่า ข้อกล่าวหาไม่มีมูลความผิด เห็นควรให้ข้อกล่าวหาเป็นอันตกไป
– กรณีนายจงกล พิพิธภักดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับพวก มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ห้อง เพื่อหลีกเลี่ยงวิธีการสอบราคา และเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ชี้มูลผิดวินัยอย่างร้ายแรง และส่งเรื่องอัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา
– กรณีนางวรพงศ์  ฮอมหนัก นายกเทศมนตรีตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก กับพวกมีการ เรียกรับเงินจากพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่ต้านแลกกับการอนุมัติจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ 2556  ชี้มูลความผิดส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถอดถอนออกจากตำแหน่ง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา
– กรณีนายสำรวย  วิริยะนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับพวก มีการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2556 โดยไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ชี้มูลความผิดส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถอดถอนออกจากตำแหน่ง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา
– กรณีดาบตำรวจศุภกานต์  ตรองใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตากกับพวกรวม 11 คน  มีการอนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขาค้อบาดาล ผู้รับจ้างตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร หยุดงานและขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง เลขที่ 87/2549 ลงวันที่ 19 มกราคม 2549 ตรวจรับงานจ้างเป็นเท็จ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ชี้มูลความผิดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถอดถอนออกจากตำแหน่ง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา
– กรณีนายสุริยะจันทร์แสงศรีผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก กับพวก มีการทุจริตเบียดบังเงินที่ได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปหม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตาก ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
– กรณีนายจิระภาส ศรีวนาตระกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่นอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก กับพวก มีการเรียกรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ 2556 และ 2557 จากพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น ชี้มูลความผิดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถอดถอนออกจากตำแหน่ง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา

3) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 4 เรื่อง
– กรณีนายภานุมาศ ภู่พุ่ม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6 ว  และนายวิจิตร แก้วนิ่ม
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในบริเวณพื้นที่สาธารณะ และได้เข้าไปทำการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินสาธารณะโดยที่ยังมิได้มีการขออนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามกฎหมาย และระเบียบ พร้อมทั้งจัดเก็บผลประโยชน์ในที่ดินไปเป็นของตนเองโดยมิชอบ ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา
– กรณีนายอำนาจ ศิริชัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และ
นางบุษดี อาระหัง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 ว มีความผิดฐานกรณีร่วมกันละเว้นไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการประกาศสอบราคาที่มีการกีดกันการยื่นซองเสนอราคาเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับผลประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติ การพิจารณาดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฏแจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้น มีการกระทำความผิด ละเว้นไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนั้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542สำหรับนายอำนาจ ศิริชัย ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้ถึงแก่ความตายแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน2559 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องจึงระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(1) ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา
– กรณีนายภิญโญ หิตโกเมท เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ และนายขวัญชัย ธีรนุชพงศ์ มีมูลความผิดวินัยร้ายแรง มีความผิดฐานกรณีร่วมกันช่วยเหลือบริษัท เมืองสวรรค์ จำกัด ให้ได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั้งที่ยังปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด โดยมีมูลความผิดวินัยร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำการรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารมุ่งเน้นพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162(4) ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา
-นายวิจิตร แก้วนิ่ม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ปลอมแปลงเอกสารใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลปากน้ำโพ  เพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบุตร โดยเพิ่มเติมข้อความ”จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทันที เพราะจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้” ลงในใบรับรองแพทย์แล้วนำไปเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณนั้น ผู้ถูกกล่าวหาได้ลงความเห็นในฎีกาการเบิกจ่ายในฐานะที่ตนเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ว่า “เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้” และนายก องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา

4) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 3 เรื่อง
-กรณีนายสมชาย พุ่มมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีคำสั่งให้ผู้กล่าวหาไปช่วยปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น โดยมิชอบด้วยระเบียบกฎหมาย  ชี้มูลความผิดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถอดถอนออกจากตำแหน่ง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา
– กรณีนายไพโรจน์ จันทร์สำเภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุนิสา  สุขเจริญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุนางอังคณา จิตระกูลรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ นางพวงแก้ว เสนากั้นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพิสุทธิ์รัตนวรรณ  เจ้าหน้าที่ธุรการนายศิริพัฒนาสุขเสริมนักบริหารงานช่าง และนายเกรียงศักดิ์ ทองนิ่มผู้รับจ้าง ได้จัดทำเอกสารและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างโครงการปรับเกรดเกลี่ยแต่งผิวจราจรพร้อมถางป่าขุดตอมู่ที่  5 บ้านทุ่งนางาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นเท็จ ชี้มูลความผิดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถอดถอนออกจากตำแหน่ง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา ข้าราชการมีความผิดทางวินัยร้ายแรง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา
– กรณีนายศราวุฒิ วงค์คำจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจรับงานและเบิกจ่ายค่าจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค ตามสัญญาจ้างสัญญาเลขที่ 20/2557 ลงวันที่ 4กันยายน 2557 ให้กับผู้รับจ้าง ทั้งที่ผู้รับจ้างยังทำงานไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ชี้มูลความผิดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถอดถอนออกจากตำแหน่ง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา

5) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัยจำนวน 3 เรื่อง
-กรณีนายประกิต พรจันทรารักษ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัวแล้วประสบอุบัติเหตุแล้วไม่รายงานตามระเบียบฯ ชี้มูลความผิดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถอดถอนออกจากตำแหน่ง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา
– กรณีนายสมนึก ศุภโสภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย กับพวกรวม 8 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตาล 2 คน ข้าราชการครู 5 คน  โดยมีการทุจริตเงินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน การประมูลร้านค้า การทำสัญญาจ้างเหมานักศึกษาฝึกประสบการณ์ เงินส่วนลดจากร้านค้า และการคัดเลือกนักการภารโรง ชี้มูลความผิดความผิดทางวินัยร้ายแรง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา นอกจากนั้นยังมีข้าราชการครูอีก 2 คน ที่ถูกลงลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง กล่าวคือ ไม่ถูกไล่ออก หรือ ปลดออก
– กรณีนายประทีป ดวงคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
กับพวก โดยมีการทุจริตโครงการจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าโดยวิธีพิเศษ  ชี้มูลความผิดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถอดถอนออกจากตำแหน่ง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา

6.)สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุทัยธานี 3 เรื่อง
– กรณีนางอุไร จิวานุพันธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และนายก้าน ทิพวรรณ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลลานสัก มีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีไม่ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนภายในอายุความ 3 เดือน เพื่อดำเนินคดีกับพนักงานจ้างตามภารกิจที่เบียดบังเงินของเทศบาลตำบลลานสักไปเป็นของตนเองโดยทุจริต จนเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ
– กรณีนายสุชาติ ตั้งวรชัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน กับพวกรวม 5 คน ร่วมกันสั่งจ่ายเช็คเป็นค่าจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ โดยมิได้จัดซื้อจัดจ้าง แล้วนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ต่อมาจึงจัดทำเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินในภายหลัง อันเป็นความเท็จ
– กรณีนายสุชาติ ตั้งวรชัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน กับพวกรวม 3 คน มีการออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเท็จ แม้ว่าจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว จะถูกส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา

7) สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 เรื่อง
– กรณีนายทรงวุฒิ ขำประดิษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย กรณีคงไว้ซึ่งสัมปทานดูดทราย ตามพระราชบัญญัติ ป.ป.ช.มาตรา 100 และใช้อำนาจแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมดูดทรายให้ต่ำลง คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.151,152,157  ชี้มูลความผิดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถอดถอนออกจากตำแหน่ง และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา

สำหรับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร และจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องกำลังอยู่ในระหว่างไต่สวนยังไม่แล้วเสร็จ ที่จะส่งให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close