“ YEC หอการค้า UTTARADIT จับมือศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.บริเวณห้องประชุมโรงเรียนอุตรดิตถ์
ถ.ประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นาย พงศกร ใจภักดี ประธาน YEC หอการค้า จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ YEC หอการค้า UTTARADIT (นักธุรกิจรุ่นใหม่) ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีแก่เยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม นาย พงศกร ประธาน YEC กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดการอบรมคือเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดีแก่เยาวชนภายในจังหวัดอุตรดิตถ์

วิทยากร โดย ดร.อรรจ์ สีหะอำไพ ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ โดยเนื้อหาเต็มไปด้วยสาระบันเทิง บรรยากาศมีความสนุกน่าสนใจ สอดแทรกสาระ ถึงหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยที่ดี ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ดร.อรรจ์ เคยเป็นศิษย์เก่า โรงเรียนอุตรดิตถ์ นอกจากจะมาเป็นวิทยากรบรรยายแล้วทาง ดร.อรรจน์ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นจำนวน 10,000 บาท
ในช่วงบ่ายทางห้างสรรพสินค้า Sripong park ได้นำกิจกรรมของชมรม To Be No.1 มาร่วมจัดแสดง และ บรรยาย ให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงหน้าที่ของเยาวชนที่ดี ในเรื่องของการศึกษา และ การทำกิจกรรม ภายในสถานศึกษา รวมถึงทำกิจกรรมถามตอบ มอบของรางวัล

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม work shop พลเมืองที่ดี ขับขี่ปลอดภัย กับ Toyota จัดโดย บ.โตโยต้า อุตรดิตถ์ นำอุปกรณ์ขับขี่ปลอดภัย แว่นสาธิตการเมาสุรา มาให้นักเรียนได้สาธิต
สุดท้ายกิจกรรมเสวนา ” จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ” โดยพี่ๆนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้า UTTARADIT โดยการแนะนำองค์กร YEC เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่รวมนักธุรกิจรุ่นใหม่ทั้งทายาทนักธุรกิจ และ นักธุรกิจผู้ก่อตั้งธุรกิจของตนเองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดของตน และ ทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยขน์ต่อสังคม เพื่อเป็นแบบอย่างพลเมืองที่ดี แก่น้องๆเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ การเป็นพลเมืองที่ดีในทัศนคติของความเป็นเยาวชนไทย
ทาง กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้า UTTARADIT ร่วมมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน ผู้มีการเรียน และ ความประพฤติที่ดี จำนวน 30 ทุน ในการจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้นักเรียนร่วมฟังอบรมกว่า 390 คน

นายปวินท์ อินกล่ำ รายงาน