ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเขตพื้นที่ภาค 6 แถลง 9 จังหวัด ฟันทุจริต. 25 คดี นายก-ข้าราชการท้องถิ่น โดนระนาว

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเขตพื้นที่ภาค 6 แถลง 9 จังหวัด ฟันทุจริต. 25 คดี  นายก-ข้าราชการท้องถิ่น โดนระนาว

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุ ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ทั้ง 9 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาค 6 ประกอบด้วย พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

โดยผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการป้องกันการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

1.ภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต
เรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงสะสมทั้งหมด 665 เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 110 เรื่องรอเข้าอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหา 73 เรื่อง คงเหลือ 482 เรื่องที่ยังอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องกล่าวหา

เรื่องไต่สวนข้อเท็จจริงทั้งหมด 146 เรื่อง คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูล (ออกเลขแดง) 23 เรื่อง รอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.จำนวน 9 เรื่องคงเหลือ 114 เรื่องที่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อชี้มูลความผิด

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต ระหว่างปีงบประมาณ 2560 กับ ปีงบประมาณ 2561 พบว่า ผลการดำเนินการเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวน 110 เรื่อง ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 ซึ่งมีการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ จำนวน 132 เรื่อง คาดว่าจำนวนเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงที่จะแล้วเสร็จในอีก 2 เดือน จะมากกว่าในปีงบประมาณ 2560

ส่วนผลการดำเนินการเรื่องไต่สวนข้อเท็จจริงที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 มีจำนวน 23 เรื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ จำนวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 155.56
ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ดังนี้
พิษณุโลก 3 เรื่อง ตาก 8 เรื่อง นครสวรรค์ 4 เรื่อง เพชรบูรณ์ 3 เรื่อง สุโขทัย 3 เรื่อง อุทัยธานี 3 เรื่อง
และอุตรดิตถ์ 1 เรื่อง

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดของข่าวจะติดตามนำมาเสนอต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close