” ยามสงบเราศึกษา ” ผู้พันใจดี นำกำลังพล กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ทภ.3

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลของหน่วย เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก

โดยได้นำกำลังพล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพภาคที่ 3 และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งกองทัพภาคที่ 3 พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากวิทยากรประจำพิพิธภัณฑ์กองทัพภาคที่ 3 ถึงประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งและกำเนิดกองทัพภาคที่ 3 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยกอบกู้เอกราชโครงผืนแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่สืบไป และประวัติการสงคราม ที่บรรพบุรุษ ทหารไทยได้ออกสู้รบเพื่อปกป้องเอกราชของชาติมาอย่างยาวนาน พร้อมกับได้เยี่ยมชมการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ชนิดต่างๆ ที่ผ่านการใช้งานในเหตุการณ์ปฏิบัติการหรือสงครามที่สำคัญในอดีต

โอกาสนี้ พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยกำลังพล วางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

จากนั้น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้นำกำลังพล เดินทางไปสักการะบูชาหลวงพ่อพระพุทธชินราช ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดพิษณุโลก สืบมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลและความสำเร็จในการปฏิบัติงานในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในการฝึกซ้อมการแสดงทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลภเริงระบำ Hop to the Bodies Slams การแข่งขันในระดับกองทัพภาค และเป็นขวัญกำลังใจ แก่กำลังพลที่ฝึกซ้อมการแสดง