องคมนตรี ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการเรียนการสอนโรงเรียนน้ำจวง มอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา

784

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านน้ำจวง มอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา

การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง ดำเนินงานโดยยึดหลัก พระราชประสงค์รัชกาลที่ 9 สร้างคนดีให้บ้านเมือง และพระราชประสงค์รัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรม

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาแก่โรงเรียนจำนวนหนึ่ง เป็นประธานลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง 3 แห่ง ประกอบด้วย นายกสมาคมหัตถศิลป์ล้านนา มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนบ้านน้ำจวง นำร่องที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นแห่งแรก ก่อนขยายผลไปสถานศึกษาทั่วประเทศ เน้นย้ำปลูกฝังความรู้คู่คุณธรรม

โดยยึดหลักพระราชประสงค์รัชกาลที่ 9 สร้างคนดีให้บ้านเมือง และพระราชประสงค์รัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา ต่อยอด ที่มุ่งเน้นสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ การให้มีทัศนคติที่ดี และถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินัย

ขณะเดียวกันก็มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ซึ่งเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำจวง และชุมชน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะอาชีพ ด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ และเสียสละ และชมฐานการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ด้านศิลปหัตถศิลป์ หัตถกรรม และดนตรี เป็นต้น ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ