ธนาคารออมสินภาค 7 จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ “ธนาคารโรงเรียน จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รักษ์ทะเลไทย”

ธนาคารออมสินภาค 7 นำโดย นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการภาค 7 จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ “ธนาคารโรงเรียน จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รักษ์ทะเลไทย” ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 โดยพาคณะครูและนักเรียนผู้ปฏิบัติงานในโครงการธนาคารโรงเรียน 66 แห่ง จำนวน 310 คน มาทัศนะศึกษา ณ จังหวัดระยอง ทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ร่วมกันปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน 710 ต้นกล้า ณ ป่า​สงวน​แห่งชาติ​ป่า​เลน​ประแส พังราด​ ม.8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

เพื่อร่วมสร้างปณิธานความดี ถวายเป็นพระราชกุศล เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยมี นายประหัส จันทสิทธิ์ นายท้ายเรือประจำสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ระยอง) เป็นวิทยากรให้ความรู้ จากนั้นรับฟังบรรยายความรู้ในหัวข้อ “การจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง” โดยมี นายวินัย เสาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายฝั่งทะเล และในช่วงค่ำมีกิจกรรมงานเลี้ยงรับรอง พร้อมกิจกรรมการแสดงของคณะนักเรียนธนาคารโรงเรียนในสังกัดภาค 7 และพาคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม “รักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน” ชมการแสดง 4 ภาค และการแสดงช้างแสนรู้ ณ สวนนงนุชพัทยา

 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูและนักเรียนที่ปฏิบัติงานในโครงการธนาคารโรงเรียน ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนร่วมในการทำงานส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินตามพันธกิจของธนาคารออมสิน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน